Аналіз фінансової діяльності підприємства, бізнес управління матеріальні фінансові ресурси консультування платоспроможність ліквідність стійкість інвестиції баланс у Вінниці

"Аудит і Право" пропонуємо Вам провести незалежний аналіз фінансово-господарської діяльності у Вінниці Вашого підприємства з метою визначення його конкурентоспроможності на ринку Україні, виявлення внутрішніх ресурсів, можливості використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання своїх зобов'язань.

Ми надаємо наступні види послуг в галузі аналізу фінансово-господарської діяльності у Вінниці:

* Аналіз існуючих бізнес - процесів;
* Аналіз системи управління;
* Аналіз ефективності використання матеріальних і фінансових ресурсів;
* Аналіз собівартості продукції, інших витрат і витрат;
* Консультування з питань реорганізації підприємства;
* Консультування з питань виробничої оптимізації підприємства.

Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хорошому фінансовому стані. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим.
Фінансовий стан компанії визначається результатами його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище компанії. І, навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг) відбувається підвищення собівартості одиниці продукції, зменшення виручки, суми прибутку і, як наслідок, погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
Стійкий фінансовий стан в свою чергу робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена ​​на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання.

Володіння відомостями у Вінниці про фінансовий стан компанії - вірний шлях до її розвитку та процвітанню. Необхідно розуміти сенс таких показників економіки, як ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, ефект фінансового важеля та інші, а також знати методику їх аналізу.

Визначаються наступні цілі дослідження фінансового стану організації у Вінниці:

• визначення Вінницького фінансового становища організації, пошук та усунення недоліків у фінансовій діяльності компанії, виявлення резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності, моніторинг значень основних фінансових показників з метою забезпечення відповідності результатів стратегічним цілям підприємства;
• виявлення змін у фінансовому стані порівняно з минулими періодами;
• виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;
• прогнозування основних тенденцій фінансового стану, обгрунтування фінансової стратегії, обгрунтування показників бізнес-плану.

Основна мета аналізу фінансового стану в Вінниці - отримання ключових інформативних показників, що дають об'єктивну картину фінансового становища організації, рентабельності продукції й капіталу.

В ході Вінницького аналізу об'єктивно оцінюються:

• платоспроможність;
• ліквідність;
• фінансова стійкість;
• ділова та інвестиційна активність;
• інвестиційна привабливість;
• ефективність діяльності організації.

При цьому клієнта може цікавити не тільки його поточне фінансове становище, але і його найближчі чи віддалені перспективи. Іноді сам керівник хоче зрозуміти, чи вірна обрана ним політика.
Крім того, керівництву організації, засновникам, власникам та акціонерам потрібна повна і грунтовна інформація про фінансовий стан організації, рентабельності її продукції і капіталу.
Робота з аналізу фінансового стану дозволяє виявити сильні і слабкі сторони компанії, вибрати правильний шлях до найкращого її розвитку і добитися значного зростання доходів. У результаті компанія зможе зрозуміти правильність вибраних методів ведення фінансової політики та модифікувати їх, якщо це потрібно. Джерелом необхідної інформації служить фінансова (бухгалтерська) звітність.
Аналіз фінансової (бухгалтерської) звітності.
До облікових даних належать дані бухгалтерського обліку та звітності, статистичного обліку та звітності, оперативного обліку та звітності. Інформація бухгалтерського обліку, яка використовується в процесі фінансового аналізу у Вінниці, в залежності від суб'єктів і цілей проведення ділиться на дані фінансового обліку і звітності та дані управлінського обліку.

Дані фінансового обліку складають основу інформаційного забезпечення системи фінансового аналізу. На базі цієї інформації проводиться узагальнений аналіз фінансового стану і розробляються прогнозні оцінки значень основних показників.

Інформація, яка становить основу блоку даних фінансового обліку, представлена ​​показниками фінансової (бухгалтерської звітності, що відбиває майновий стан підприємства.

Структура капіталу компанії характеризується за допомогою інформації, що міститься у бухгалтерському балансі і звіті про зміну капіталу.
Для оцінки ділової активності залучаються дані як бухгалтерського балансу, так і звіту про прибутки та збитки.

Аналіз прибутковості діяльності у Вінниці проводиться на основі даних балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни капіталу.
Незалежно від того, яку фінансову характеристику діяльності підприємства передбачається оцінити, необхідним елементом інформаційної бази є відомості, що містяться в пояснювальній записці до фінансової (бухгалтерської) звітності.

Також важливим елементом фінансової (бухгалтерської) звітності є аудиторський висновок, покликане дати підтвердження того, що інформація звітності може бути використана для прийняття фінансових рішень.

Перевагою фінансової (бухгалтерської) звітності є її порівняльна достовірність, оскільки вона відображає події, які вже мали місце, при цьому показники даної групи виміряні кількісно. Той факт, що формування показників фінансової (бухгалтерської) звітності базується на загальних методологічних принципах ведення бухгалтерського обліку, з певними допущеннями дозволяє говорити про досить високого ступеня надійності такої інформації, безумовно, за наявності впевненості у дотриманні укладачами фінансової (бухгалтерської) звітності цих принципів.
Загальні підходи до формування показників фінансової (бухгалтерської) звітності дозволяють застосовувати типові алгоритми розрахунків фінансових показників, а також проводити порівняння з аналогічними показниками інших підприємств.

У той же час, з метою забезпечення достовірних результатів аналізу фінансового стану Вінниця необхідно:

а) здійснити верифікацію фінансової (бухгалтерської) звітності;
б) здійснити обгрунтовану коригування інформації з урахуванням фактора невизначеності, різної надійності окремих показників, інфляції і пр.
Крім фінансової (бухгалтерської) звітності в ході аналізу фінансового стану можуть бути використані дані управлінського обліку. З метою інформаційного забезпечення аналізу дані управлінського обліку можуть бути сформовані в розрізі таких основних блоків: за сферами діяльності та географічними сегментами ринків збуту, за видами продукції, за видами ресурсів (матеріальні, трудові, фінансові), за центрами відповідальності, за центрами витрат, за центрам прибутку.

Дані статистичного обліку та звітності можуть бути використані в аналізі фінансового стану з метою виявлення тенденцій поведінки основних показників і ступеня невизначеності і ризику. Наприклад, відомості про динаміку обсягу продажів є основою для всієї системи прогнозного фінансового аналізу у Вінниці.

В аналізі Вінницького фінансового стану можуть використовуватися дані оперативного обліку: оперативні відомості про наявність та рух грошових коштів, стан дебіторської заборгованості та інша інформація.

Вихідні дані для Вінницького аналізу фінансового стану можуть бути отримані із зовнішніх джерел інформації: загальноекономічна інформація, галузева інформація, інформація про фондовий ринок та ринок нерухомості, інформація про ринок капіталу, інформація про власників і керівників аналізованої компанії, інформація про контрагентів, інформація про конкурентів і т.д.

Основні напрями аналізу фінансової діяльності.
Основною метою проведення аналізу фінансової діяльності підприємств є отримання об'єктивної оцінки їх платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та ефективності діяльності.

Аудит і Право в Вінниці проводить аналіз фінансової діяльності за такими напрямами:

1) Аналіз фінансових результатів та структури балансу підприємства
2) Аналіз ліквідності балансу підприємства, в т.ч.:
2.1) Аналізу активів, згрупованих за ступенем ліквідності і пасивів, згрупованих за строками погашення.
2.2) Аналіз ліквідності з використанням коефіцієнтів.
3) Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості.
3.1) Аналіз платоспроможності;
3.2) Аналіз фінансової стійкості;
3.3) Аналіз джерел формування запасів і витрат.
4) Аналіз ефективності діяльності (аналіз рентабельності).
5) Аналіз ділової активності.
6) Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
7) Аналіз специфічних показників діяльності, у т.ч.:
7.1) Аналіз виручки;
7.2) Аналіз специфічних матеріальних запасів та основних засобів.

Аналіз фінансової діяльності є елементом аналізу фінансово-економічної діяльності, який в свою чергу відноситься до аналізу фінансово-господарської діяльності.

Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємопов'язані - нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки.

Стійкість фінансового положення підприємства в значній мірі залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства величина активів, їхня структура зазнають постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про що мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін можна отримати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Критеріями якісних змін у майновому положенні Вінницького підприємства та ступеня їх прогресивності виступають такі показники, як:

• сума господарських коштів підприємства;
• частка активної частини основних засобів;
• коефіцієнт зносу;
• питома вага бистрореалізуемих активів;
• частка орендованих основних засобів;
• питома вага дебіторської заборгованості та ін

Аналіз фінансової діяльності Вінниця (аналіз фінансового стану, аналіз фінансово-економічної діяльності) є складовою частиною фінансового менеджменту, основні функції якого наступні:

• залучення необхідних ресурсів і реалізація схем фінансування, що забезпечують мінімальну вартість авансованого капіталу;
• управління активами підприємства, що забезпечує йому максимальний прибуток при допустимому рівні ризику;
• забезпечення поточної і довгострокової платоспроможності;
• розвиток міцних відносин з акціонерами, контрагентами, банками та іншими фінансовими інститутами;
• прийняття рішень з інвестицій та управління інвестиційними проектами, які сприяють зростанню добробуту власників.

З урахуванням вищевикладеного, необхідно зробити висновок про те, що аналіз фінансової діяльності у Вінниці (аналіз фінансового стану, аналіз фінансово-економічної діяльності) є одним з найважливіших блоків управління компанією, прямо впливає на успішність бізнесу.


Комментарии к статьям на сайте через социальные сети:

Додати коментар


Захисний код
Оновити 


Специальные предложения

 • «Аудит и Право» юридические консультации :
  * Административное законодательство.
  * Консультация по налоговому кодексу
  * Хозяйственное законодательство
  * Уголовное законодательство
  * Гражданское законодательство
  * Трудовое законодательство
  * Жилищное законодательство
  * Семейное законодательство
  * Исполнительное законодательство
  * Защита прав потребителей
  * Жилищные вопросы УАБД

  Подробнее....
 • *"Зарегистрируйте фирму БЕСПЛАТНО" - Мы поможем вам зарегистрировать фирму бесплатно, и вы сэкономите 1500 грн.
  Подробнее...

 • Аудиторские услуги:
  *"Экспресс-аудит БЕСПЛАТНО" - «Аудит и Право»  дарит Вам эксклюзивную возможность БЕСПЛАТНО проверить правильность ведения бухгалтерского учета Вашей фирмы.
  Подробнее....
 • Юридические услуги:
  *Бесплатный анализ актов налоговой проверки!
  Подробнее...

- Регистрация ООО, ЗАО, ОАО
- Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
- Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
- Представительство в суде
- Правовое обеспечение хозяйственной деятельности
- Организация и проведение обучения и семинаров
- Регистрация ИП
- Предоставление юридического адреса
- Открытие расчетного счета
- Регистрация ТСЖ
- Ликвидация организаций
- Открытие филиалов
- Взыскание долгов
- Защита в арбитражных судах
- Сопровождение сделок
- Защита интересов в досудебном порядке
- Подготовка и сопровождение тендеров
- Таможенные споры
- Лицензирование

Поскольку каждый клиент для нас особенный мы всегда найдем способ помочь Вам, защитить Ваши интересы и договоримся о цене исходя из ряда субъективных факторов: сложность вопроса, платежеспособность клиента, возможность оплаты в рассрочку и т.д. Сотрудничайте с нами - мы гарантируем качество работы !

Низкие цены - высокое качество!

Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Polish (Poland)